Dzisiaj jest: wtorek,
24 kwietnia 2018r.

wykop.pl

 
IDK, 12.10.2010, Powstała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji  
W Watykanie opublikowano 12 października List Apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), wraz z którym zostaje ustanowiona nowa dykasteria Kurii Rzymskiej - Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
W pierwszej części dokumentu Ojciec Święty podkreśla, iż „misja ewangelizacyjna, stanowiąca kontynuację dzieła, jakiego pragnął Pan Jezus, jest dla Kościoła niezbędna i niezbywalna, będąc wyrazem jego natury”. Dzisiaj musi się ona zmierzyć między innymi ze zjawiskiem dystansowania się od wiary, które przejawia się coraz bardziej w społeczeństwach i kulturach, które wydawały się być od wieków przeniknięte Ewangelią. Doszło do niepokojącego zagubienia sensu sacrum, prowadzącego do kwestionowania tych fundamentów, które dotychczas zdawały się nie podlegać dyskusji, jak wiara w Boga stworzyciela, otaczającego człowieka swą opatrznością, objawienie Jezusa Chrystusa jedynego zbawiciela i wspólne pojmowanie podstawowych doświadczeń człowieka, takich jak rodzenie się, umieranie, życie rodzinne, odniesieni do prawa naturalnego. Benedykt XVI zauważa, że choć przemiany te niektóre osoby postrzegały jako wyzwolenie, szybko zorientowano się, iż doprowadziły też one do wewnętrznej pustki, rodzącej się tam, gdzie człowiek, chcąc być wyłącznym twórcą swej natury i losu, pozbawiony jest tego, co stanowi podstawę wszystkich rzeczy.
W tym kontekście Ojciec Święty uważa za właściwe, by cały Kościół podjął wysiłek misyjny, zdolny do krzewienia nowej ewangelizacji. Odnosi się ona przede wszystkim do Kościołów utworzonych już dawno temu, które jednakże żyją w bardzo zróżnicowanych warunkach. Na niektórych obszarach, pomimo postępującej laicyzacji wiara jest nadal żywa i jest głęboko zakorzeniona w duszy całych narodów. W innych regionach wyraźniej widać dystansowanie się całych społeczeństw wobec wiary, wraz ze słabszą tkanką kościelną, choć nie pozbawioną elementów żywotności. Istnieją też regiony niemal całkowicie zlaicyzowane, gdzie światło wiary powierzone jest świadectwu małych wspólnot. „Te ziemie, które potrzebowałyby ponownego pierwszego głoszenia Ewangelii, wydają się być szczególnie oporne na wiele aspektów orędzia chrześcijańskiego” – stwierdza papież. Ojciec Święty podkreśla, że kiedy mówi się o nowej ewangelizacji, to nie oznacza to wcale konieczności wypracowania jednorodnego wzorca, jednakowego dla każdych okoliczności.
W świetle tej refleksji Benedykt XVI postanawia ustanowić Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako dykasterię Kurii Rzymskiej, zgodnie z konstytucją apostolską Pastor Bonus. Ojciec Święty wyznaczył nowej Radzie następujące zadania: pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego nowej ewangelizacji; krzewienie i sprzyjanie, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi episkopatami studium, upowszechniania i realizacji Magisterium papieskiego odnoszącego się do tematyki związanej z nową ewangelizacją; zaznajamianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją mające już miejsce w poszczególnych Kościołach partykularnych i promocja realizacji nowych, angażując także zakony oraz stowarzyszenia wiernych oraz nowe wspólnoty; studiowanie i sprzyjanie wykorzystywaniu nowoczesnych form komunikacji jako narzędzi nowej ewangelizacji; krzewienie używania Katechizmu Kościoła Katolickiego, jako istotnego i pełnego sformułowania treści wiary dla ludzi naszych czasów. Postanowienia Listu Apostolskiego - motu proprio „Ubicumque et semper” wejdą w życie z chwilą opublikowania tego dokumentu w watykańskim dzienniku „L’Osservatore Romano”. st (KAI) / Watykan